03 септември 2016

Документация по процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“

news background

ЕВРИСТА ЕООД обявява процедура за определяне на изпълнител, чрез „Избор с публична покана“ по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 50, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ с предмет: Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места с две обособени позиции: с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на лек автомобил

Обособена позиция 2: Доставка на стопански инвентар

1. Публична покана

2. Изисквания оферти

3. Техническа спецификация

4. Методика за оценка

5. Образец на оферта

6. Декларация на кандидата

7. Декларация подизпълнители

8. Образец на договор