21 юли 2016

ЕВРИСТА ЕООД сключи договор по проект: BG05M9OP001-1.003-1080 “Създаване на нови работни места и условия за професионална реализация”

news background

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020”

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

 

Бенефициент: ЕВРИСТА ЕООД
Проект: BG05M9OP001-1.003-1080 “Създаване на нови работни места и условия за професионална реализация”
Основни дейности:
- Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца;
- Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
- Дейности за организация и управление на проекта;
- Дейности по информиране и публичност;
Обща стойност: 176 461,16 лева, от които 149 991,99 лева европейско и 26 469,17 лева национално съфинансиране.