Backup&disaster recovery

cloud background

Решения за BACKUP & DISASTER RECOVERY

ЕВРИСТА ЕООД е аутсорсинг компания в областта на Информационните технологии (ИТ), фокусирана върху изграждане на високотехнологични решения, водещи до повишена ефективност и снижени разходи за КЛИЕНТА.

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен съвременният бизнес, е гарантиран непрекъснат работен процес на ИТ инфраструктурата и максимално бързо възстановяване на нормалната й работоспособност при минимална загуба на данни и функционалност при настъпване на аварийни или катастрофални събития.

Решението: Disaster Recovery

Решенията за Disaster Recovery се отнасят до набор от технически мерки и организационни процеси за възстановяване на системи, данни, бизнес операции и инфраструктура след настъпване на аварийно събитие.

Предлаганите от ЕВРИСТА ЕООД Disaster Recovery (DR) решения се базират и разработват в съответствие с международните стандарти ISO / IEC след одит и анализ на ИТ инфраструктурата, функционалността на бизнеса и степента на риск:

  • ISO / IEC 24762:2008, Информационни технологии - техники за сигурност - Насоки за информационни и комуникационни услуги и технологии за възстановяване след бедствие;

  • ISO / IEC 27001:2005, Информационни технологии - техники за сигурност - Информационни системи за управление на сигурността – изисквания;

  • ISO / IEC 27002:2005, Информационни технологии - техники за сигурност - Кодекс на практиките за управление на информационната сигурност.

Функционалност на решенията

В съответствие с ISO / IEC 24762:2008, управлението на непрекъснатостта е неразделна част от цялостен процес за управление на риска и включва:

  • Идентифициране на потенциалните заплахи, които могат да причинят неблагоприятни въздействия върху бизнес операциите на организацията, както и свързаните с това рискове;

  • Предоставяне на рамка за изграждане на устойчивостта и непрекъснатост за бизнес операциите;

  • Осигуряване на възможности, оборудване, процеси, списъци за действие и задачи, за предоставяне на отговор при бедствия и аварийни събития;

  • Прилагане, експлоатация, мониторинг и поддържане на необходимите съоръжения и услуги, необходими за възстановяване след бедствия;

  • Връщане на ИТ инфраструктурата в предишно стабилно работно състояние и осигуряване на непрекъснат работен процес;

  • Фиксиране на възможностите, които ИТ DR външни доставчици на услуги трябва да притежават и практики, които те трябва да следват, така че да предоставят основна сигурна оперативна среда и улесняване на усилията за възстановяване на организацията.

 

Типова архитектура и организация на информационните потоци в организацията:

 

Основните показатели за определяне нивото на възстановяване на услугите по отношение на възобновяване на бизнес операции са:

  • Времето за възстановяване на функционалността (RTO) - разрешения срок за пълно подновяване на дейностите на базата на максимално допустимия престой;

  • Точка на възстановяване на функционалността (RPO) - максималната продължителност на времето, която може да изтече между създаването на данни и възстановяването (например, чрез резервно копие), въз основа на максималната загуба на данни, която системата може да толерира поради неочакван провал.

Използват се два различни метода на репликация на данни:

  • Синхронна репликация: гарантира, че точно копие на данните се записва и на резервното копие. В случай на бедствие на базовото място функционалността на системата се запазва и се прехвърля автоматично към мястото за възстановяване след бедствие (ниско RTO и RPO близо до нула);

  • Асинхронна репликация: използва се за преодоляване на ограниченията на разстояние, свързани със синхронната репликация и свеждане до минимум на рисковете, свързани с бедствия, с големи последици (например: земетресения, които биха могли да засегнат и двете места).

Критични системи и устройства във всяка ИТ инфраструктура:

  • Комуникационна и Security Appliance системи – резервирани решения;

  • Сървърна и дискова системи – резервирани и High Availability решения;

  • Захранваща система – резервирани ел. захранвания (UPS и дизел генератори).

Заявка за сервиз

Полетата, отбелязани със звезда “ * ” , са задължителни за попълване!