ИТ Аутсорсинг

outsourcing

Лидерът в ит аутсорсинга

ЕВРИСТА = АУТСОРСИНГ на ИТ

Фирма ЕВРИСТА ЕООД извършва професионален ИТ АУТСОРСИНГ1 на услуги в областта на информационните технологии (ИТ). 

Всяка фирмена организация има основни, второстепенни и спомагателни дейности, за които се грижат съответните специалисти. ИТ аутсорсингТе имат нужда от работна среда, заплащане, осигуровки, развитие и обучение.

Всеки мениджър периодично оценява вложените средства и придобитите ползи. Често пъти се стига до икономически обоснованото решение част от неосновните дейности на фирмата да бъдат възложени на външна специализирана организация.

Така при по-ниски разходи получаваме професионално обслужване. Примери в това отношение са счетоводните къщи, юридическите кантори, куриерските и транспортни услуги, митнически и логистични услуги и т.н. Това е ит АУТСОРСИНГ – води до специализация, строги договорни отношения, известни, планирани и най-вече намалени разходи.

 1.  Извършваме проучване и анализ на нуждите на фирмата. Клиентът ни получава доклад за текущото си състояние, перспективи за развитие, възможни нови технологии и стратегията за внедряването им. Обхватът ни е:
  • Изграждане на нови офиси;
  • Модернизиране и развитие на съществуваща инфраструктура;
  • Акцентиране върху информационна сигурност, архивиращи и документни системи, непрекъснати работни процеси, управление и одит на информационната система;
  • Внедряване и поддръжка на ERP (Enterprise Resource Planning) система.
  • Внедряване и поддръжка на система за управление на връзките с клиентите (Customer relationship management - CRM).
  • Начин на поддръжка на информационната среда. Определяне на видовете дейности, за които на клиента е по-изгодно да бъдат възложени на външна организация.
 2. Предлагаме и изпълняваме тестови решения, които биха подобрили качествено работата на клиента и при одобрение може да бъдат предвидени за бъдещо внедряване.
 3. Оказваме съдействие при изготвяне на детайлен бюджет на фирмата в частта информационни технологии (ИТ).аутсорсинг на информационните технологии
 4. Отдаваме под наем ИТ инфраструктура за работа на временно разкрити офиси и проекти с бюджет, който предполага ИТ структура за определен период от време.
 5. ЕВРИСТА ЕООД оказва на своите клиенти квалифицирана системна помощ, осъществява ръководство и изпълнение на проекти: проучване и анализ на потребностите на клиента, пред проектно планиране, управление на риска, договаряне и сключване на договори с подизпълнители, ръководство и контрол на изпълнението, предаване на изпълнен проект, поддръжка на внедрените решения.
 6. Извършваме договорна абонаментна поддръжка на информационна средаБАЗОВО НИВО: хардуерна абонамента поддръжка на компютърна техника; периферия; офис техника и консумативи; комуникационни устройства. Особено ефикасно решение за големи фирми с разнообразна техническа база.
  • КОРПОРАТИВНО НИВО: абонаментна поддръжка на БАЗОВО НИВО с включена и пълна софтуерна поддръжка на системен и приложен софтуер. Седмични и месечни отчети, годишно планиране на ресурсите за информационни технологии и системна интеграция. Целево решение за малки и средно големи фирми с фокус върху дейностите си и желание за качествени информационни технологии при строго фиксиран бюджет.
 7. Степени на ангажираност:
  • НОН СТОП IT АУТСОРСИНГ = 7 дни в седмицата x 24 часа в денонощието x 365 дни в годината ЕВРИСТА гарантира с професионализъм и организация непрекъсваемия режим на работа за здравни заведения, непрекъсваеми производства, енергетика, електроразпределителни дружества и други организации, нуждаещи се от постоянно гарантирана работоспособност;
  • ТОТАЛ IT АУТОСРСИНГ = 5 дни в седмицата x 8 часа в денонощието ЕВРИСТА гарантира ефикасното заместване ИТ персонал при висок професионализъм и намаляване на разходите.

  1Аутсорсинг

Цитат от Уикипедия (Wikipedia):

"Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination).
Има много причини широко да се практикува аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:

 • използване на външни/чужди компетенции;
 • трансфериране към дестинация на производствения износ на определени рискове;
 • спестяване на финансови средства;
 • повишаване на производителността и/или качеството;
 • освобождаване на ресурси на компанията за основните ? дейности."