Наем ИТ

outsourcing

Отдаване под наем на ИТ инфраструктура

Динамичното развитие на фирмите обуславя нужда от гъвкави решения, свързани с временни изисквания на бизнеса или специфични нужди за определен проект.
Информационните технологии (ИТ) се развиват с темпове, които намаляват пазарната цена на инвестицията по-бързо от счетоводната амортизация. Изискванията към ИТ оборудването постоянно се увеличават. В някой от случаите наем на ИТ инфраструктуранепрекъснатата инвестиция в иновационни продукти е икономически необоснована за част от компаниите, които имат нужда от често обновяване на ИТ инфраструктурата си. По същият начин стои въпросът и при използването на по-специфично оборудване с относително висока себестойност и сравнително рядка употреба. Едно гъвкаво решение, от което могат да се възползват нашите клиенти е наемането на ИТ инфраструктура.
Фирма ЕВРИСТА ЕООД анализира нуждите на клиентите си за определен период от време. Има случаи, когато инвестицията в ИТ инфраструктура надхвърля финансовите им планове. Тогава предлагаме наем вместо продажба.

Наемът на ИТ инфраструктура – за какво плаща клиента:

  1. Нашите клиенти получават информационна система, изградена и поддържана от ЕВРИСТА ЕООД (доставяме хардуерни и софтуерни средства, работещи в система според конкретните нужди).
  2. Нашите клиенти могат да разширяват и да намаляват обема на наетата от тях информационна система (помощ при внезапен възход и спад на пазарите).
  3. Нашите клиенти получават работеща информационна система (пълната поддръжка е част от договора).
  4. Нашите клиенти получават разработен бюджет и фиксирани годишни разходи дори за офис консумативи и комуникации.
  5. Нашите клиенти винаги получават съпътстващите консултации, обучения, инсталации и сервизна поддръжка.
  6. Нашите клиенти могат да заплащат на брой работни места, според тяхната функционалност.

Предимствата на наем на ИТ инфраструктура:

наем на ИТ

При наемане на актив за определен период от време, отпада рискът за морално или икономическо остаряване на оборудването и клиентът винаги получава това адекватен отговор на нуждите си.
Наемането (или оперативният лизинг) представлява алтернативна възможност за много организации, които нямат възможност или необходимост постоянно да изразходват средства от бюджета си за закупуването на нова ИТ инфраструктура и/или проектни решения.
Оперативният лизинг е подходящ и от гледна точка на управлението на парични средства. Основен аргумент е това, че той позволява на дадена компания да избегне обезценяването на компютърното оборудване след определен период от време. Тъй като оборудването не е собственост на компанията, то не е вписано в нейните счетоводни книги като актив, който трябва да се обезценява. Един оперативен наем не се разглежда като задължение, така че не се включва и в баланса на компанията като дългосрочен дълг.
При наем на ИТ Инфраструктура е особено важно, да бъдат взети под внимание всички свързани с това разходи по хардуера и софтуера, годишното обезценяване, обучение и консултации, поддръжка и сервиз.