Новини

news background
03 септ. 2016

Документация по процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“

ЕВРИСТА ЕООД обявява процедура за определяне на изпълнител, чрез „Избор с публична покана“ по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 50, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ с предмет: Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места с две обособени позиции: с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на лек автомобил Обособена позиция 2: Доставка на стопански инвентар